PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 12 november 2017 Zondag 12 november 2017

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 november 2017 om 10.00 uur.
 
ouderling van dienst            Jacco Saaman                 
diaken van dienst                Henny van Os-Koevoets               
ouderling-kerkrentmeester  Aart Walraven       
organist                               Cees Sanderse                           
voorganger                       ds. J.W. Steenbergen ( Vlissingen )
leiding nevendienst             Piet de Nooijer                  
koster                                 Rianne Vos-Wouters                               
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – 85: 1, 3 en 4
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed –
 
Vg.  Gij nodigt ons om tot U te komen, Gij kent ons
       En weet dat er dingen zijn, die we aan niemand vertellen
       In stilte zeggen we ze tegen U: … gebedsstilte…..
Vg. Help ons God.
Allen: Hoor ons bidden en maak met ons een nieuw begin. Amen
( allen gaan zitten )
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
 
 
Glorialied  – 713: 1, 2 en 5
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag: Gezongen gebed: Lied 333
 
Lezing uit het Eerste Testament – 1 Thessalonicenzen 4 : 13 - 18
 
Lied –758
 
Lezing uit het Tweede Testament –  Matteüs 24 : 29 t/m 35
Lied – 339-F
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – 916
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – Kerk in Actie: binnenlands diaconaat
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – 767
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
 
 
 
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Marjo Saaman, Molenweg 25, die weer thuis is uit het ziekenhuis.
 
*Het is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.
 
*Toelichting collecte voor Kerk in Actie. Op de bres voor vluchtelingenkinderen in Nederland. Kinderen die opgroeien in een asielcentrum hebben het op allerlei manieren heel moeilijk. Ook traumatische ervaringen uit het verleden maken dat deze kinderen heel veel te verwerken hebben. Kerk in Actie  wil, samen met andere organisaties, hulp bieden in de vorm van b.v. vrolijke vakantieweken, recreatieve en sportieve activiteiten en individuele hulp  of juridische bijstand. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
 
*Volgende week, 19 november, is het een gezamenlijke dienst in Meliskerke. Daarin gaat ds. Nel van Doorn voor. Aanvang 10.00 uur. Het is een familieviering met als thema: “Mijn zegen heb je” Allen van harte welkom. Er is vóór de dienst ( vanaf 9.15 uur ) en na de dienst koffie/thee /fris en na de dienst een korte, spannende activiteit voor iedereen die daaraan wil meedoen. Mocht u geen vervoer kunnen regelen, laat het even weten: Telefoon: 562494 of 561237.
 
*Wereldmarkt voor goede doelen is er op zaterdag 18 november van 10.00 uur tot 16.00 uur in woonzorgcentrum De Tienden in Zoutelande.
In een gezellige sfeer kunt u cadeauartikelen, levensmiddelen, fotokaarten, diverse handwerken, sieraden en speelgoed van de Speelgoedbank kopen. Dorcas zamelt geld en levensmiddelen in voor voedselpakketten in Oost-Europa. Kinderen kunnen de op school uitgedeelde kleurplaten inleveren en krijgen dan een verrassing. En natuurlijk is er koffie, thee of een versgebakken wafel  Welkom!!!!  (Zie ook de folder die deze week huis aan huis wordt bezorgd )
 
*De kerkenraad heeft, met het oog op het scribaat, onlangs Annemarie Duvekot-Matthijsse verkozen en benoemd tot ouderling. Met vreugde kan worden meegedeeld dat zij deze benoeming heeft aanvaard. Bevestiging zal plaatsvinden op zondag 3 december aanstaande. Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij mevrouw Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
 Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00u
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-03-2018 om 19.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.