PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 22 april 2018 Zondag 22 april 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Jubilate, 4e van Pasen, 22 april 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Aart Walraven
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
koster Jasper Overgaauw

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 66:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 66:3 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 652

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 6:1-4

Lied – LB 82

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 10:11-16

Lied – LB 339 b (acclamatie)

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 653:1, 6, 7

Gebeden en gaven

Wij gedenken Jacoba Verhage-Walhout
en zingen: ‘Ga niet alleen door ’t leven’ (Joh. de Heer, 53:1, 3)

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!


Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Eredienst en kerkmuziek (kort toegelicht in zondagsbrief)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 981

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Z. de Visser-Boogaard, Borné 48.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Eredienst en kerkmuziek
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen. Op verschillende plaatsen in ons land zijn pioniersplekken ontstaan waar mensen wekelijks mee kunnen doen met een morgengebed en een avondgebed. Tijdens deze korte vieringen met veel ruimte voor stilte, ontmoeting met God en met elkaar, zingen mensen Gods lof, bidden ze en lezen ze in de Bijbel. Deze eeuwenoude manier van vieren biedt rust in de hectiek van het dagelijks bestaan. De Protestantse Kerk bundelt de ervaringen en deelt materiaal om nieuwe vormen van vieren een stimulans te geven.
In de Kerk van Rwanda (EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. In iedere kerk zijn er koren en muziekgroepen. De kerk biedt ruimte aan jongeren om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. Jongeren krijgen muziekonderwijs en soms ook nieuwe instrumenten. Hun muzikale talenten zetten ze niet alleen in tijdens de dienst. Ze verdienen met hun muziekgroep ook geld door zich te laten inhuren op feesten. Vanaf augustus 2018 zullen twee uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie de muziekgroepen en het andere jongerenwerk van de kerk gaan versterken.
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven.


* Volgende week zondag, 29 april, gaat voor ds. P. Melse uit Vrouwenpolder

* Van 27 april – 4 mei is ds. Ruitenburg wegens vakantie afwezig. Voor pastorale aangelegenheden kunt u altijd contact opnemen met het pastoraal meldpunt.

* Jan Vink (lid kerkenraad van Meliskerke-Biggekerke ) zal op 25 april aanstaande een presentatie geven over zijn reis naar Myanmar in de Odulphuskerk in Meliskerke. Vanaf 19.30 uur staat koffie of thee klaar en om 19.45 uur start de presentatie. Hartelijk welkom, namens de diaconie PKN Biggekerke-Meliskerke.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9.30u
meer details

God in het dorp....
datum en tijdstip 07-06-2018 om 19.45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 30-06-2018 om 14.30 uur
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
Talentenmarkt
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.