PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 10 juni 2018 Zondag 10 juni 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 10 juni 2018, 9.30 uur


ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Aart Walraven
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
koster Wim de Visser


Orgelspel


Verwelkoming door de ouderling van dienst


Voorbereiding


Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-


Lied van de intochtLB 25:4, 5


Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen


Drempelgebed, gevolgd door LB 25:10 -waarna allen gaan zitten-


Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)


Glorialied LB 274


Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


De Schriften


Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn
 
allen De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag


Lezing uit het Eerste Testament Job 2


Lied LB 130a


Lezing uit het Tweede Testament Marcus 3:20-35


Lied – LB 721


Verkondiging


Orgelspel


Lied – LB 851:allen 1, 2, 9, 10; vrouwen 3, 5, 7; mannen 4, 6, 8


Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Inzameling van de gaven1. Werelddiaconaat (kort toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-


Slotlied – LB 943


Zending en zegen


Heenzending en zegen; allen (gezongen):
     Orgelspel


* Na de dienst is er koffie, thee en limonade. Aansluitend volgt het jaarlijkse gemeenteberaad: de diverse colleges doen (kort) verslag  
 
van hun werkzaamheden. Ook is er alle ruimte tot het stellen van vragen. Allen van harte welkom!


Zondagsbrief


* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw De Witte-Dingemanse, Wielingenstraat 13.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.


* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.


* Inzameling van de gaven toegelicht: Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie
brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in ACtie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijenhouden


* De diaconale collecte van vorige week, “noodhulp”, wil de diaconie aanvullen tot € 500 voor de Rohingya vluchtelingen.
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is
 
groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.
Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig. Ook u kunt persoonlijk de vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh steunen door uw gebed en een financiële bijdrage. Maak uw bijdrage over via IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'N000703’. Hartelijk dank!


* Volgende week zondag, 17 juni, gaat voor ds. C. van den Broeke uit Kampen.


* Donderdag 2 augustus is er de jaarlijkse Folkloristische Dag. Niet alleen zijn er op deze dag tal van activiteiten in de Langstraat en op het Willibrordusplein rond de Catharinakerk, ook op het kerkplein en in de kerk zelf zal van alles te zien en te beleven zijn. Voor de inmiddels vertrouwde boekenmarkt zijn uw boeken natuurlijk weer van harte welkom! Een telefoontje naar één van de leden van de voorbereidingscommissie is voldoende: 663002 (Nelie Bliek), 562554 (Jeannette Marcusse), 252477 (Karin Wouters), 561237 (Gerrit Ruitenburg). Mocht iemand zin hebben om (in de keuken van de kerk) pannenkoeken (voor) te bakken: we noteren graag uw naam. En natuurlijk worden, net als in andere jaren, uw zelfgemaakte lekkernijen (cake, taart, koek, of wat ook) graag in ontvangst genomen. U hoort / leest nader!


* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:


 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan


* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.