PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 4 november 2018 - Bevrijding Zoutelande Zondag 4 november 2018 - Bevrijding Zoutelande


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 4 november 2018, 10.00 uur
dienst in het teken van de bevrijding van Zoutelande, 2 november 1944ouderling van dienst/lector Jos Boot
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
koster Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken, waarna allen gaan staan en verstillen

Lied van de intocht – LB 126:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 126:3 -waarna allen gaat zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299e (alleen ‘kyrie’; I en II allen)

Glorialied – gezang 467 (liedboek voor de kerken)

O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 66:1-12

Lied – LB 66:5, 6, 7
Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 12:18-27

Lied – LB 760

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 731

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven – 1. Kerk in actie / zending (toegelicht in zondagsbrief)      2. Plaatselijk kerkenwerk
       -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
* Inleidende woorden op de gedachtenis van de gevallenen
* Wij herinneren ons de namen … -allen gaan staan-
* Lied – LB 247:1, 3, 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 758

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw De Buck-Davidse, Langendam 55.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
* Inzameling van de gaven toegelicht: De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land.
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan.  
Door onderwijs en publicaties leren inheemsen en niet-inheemsen over en weer van elkaars cultuur en levensvisie. Comin stimuleert vooral dat binnen de kerken en de universitaire gemeenschap van de Lutherse kerk mensen meer te weten komen over de inheemse bevolking. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen. 
Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en –materialen.
* Vanmiddag, 15.00 uur, Catharinakerk: Missa Katharina, m.m.v. Luctor & Emergo, Willebrordensemble en Voice Miste. Sopraan: Maartje Stroo.
* Dankstondviering: op woensdag 7 nov. a.s wordt de dienst van Gewas en Arbeid gevierd, gezamenlijk met onze buurgemeenten. Deze keer in de Catharinakerk; aanvang 19.30 uur.
Goed en zinvol om voor de dienst te beginnen met een gezamenlijke
maaltijd. Graag aanmelden voor 5 november bij Jos van Keulen via: / tel. 552957  / 0648350211 of bij Ineke Kusse, tel.562494   Verwelkoming vanaf 17.30 uur .

* In de dienst op zondag 11 november a.s. gaat voor ds. Gerrit Ruitenburg       * Aanstaande maandag 5 november mag u weer de copy voor het kerkblad inleveren, voor 18.00 uur:                                              * Kliederkerk: Samen met de kinderen of misschien kleinkinderen  een ontspannen activiteit, bedoeld om spelenderwijs de bijbel te verkennen. De  kliederkerk duurt ongeveer 2 uur waarin we samen ontdekken, vieren
en samen eten, een klein feestje dus .
Wilt  u nog wat meer van de kliederkerk weten of wilt u meewerken aan
de voorbereiding? Raadpleeg het CKA boekje waar verdere informatie in
staat: zondag 11 november, van 15.00 uur tot 17.00 uur in de Odulphuskerk.              * Wilt u kennis maken met de classis-predikant van de classis Delta, ds. Arie van der Maas? U bent van harte welkom op donderdag 8 november in De Ontmoeting, Fort den Haakweg, Vrouwenpolder. Aanvang: 19.30 uur.


 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.