PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 30 december 2018 Zondag 30 december 2018


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 30 december 2018 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst             Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst                 Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant   Ad Koppejan

organist                    G .Boot

voorganger                   ds. G.Klein uit Veere

leiding nevendienst               Dina Hengst

koster       Wim de Visser

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – Lied 65: 1 en 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed,  waarna we zingen Lied 209. Daarna gaan allen zitten.

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied  – 517: 1 en 2

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 2: 22-39

 

Lied –159a

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –103c: 1, 3 en 4

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Stichting kerk en vluchteling

2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied –513

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Dominicus-de Buck, Sloestraat 11.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: “Kerk en vluchteling” is een oecumenisch project en wordt gedragen door de protestantse en katholieke kerk. Wereldwijd zijn meer dan 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. De stichting ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit de kerken steun te bieden aan vluchtelingen en te werken aan integratie.

 

* Volgende week zondag, 6 januari 2019 gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg  voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. Na afloop is er koffie/thee/ fris en kunnen we elkaar een gezegend nieuw jaar toewensen. Morgen, 31 december, is de oudejaarsdienst, die om 19.30 uur begint en waar ook Gerrit Ruitenburg de voorganger is.  

 

*Mededeling diaconie: Zeeuwse vakantieweek van 6 t/m 13 april in het Roosevelthuis in Doorn. Deze vakantieweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Zeeuwse Commissie Rooseveltweek en is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking en voor mensen voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie. U kunt uzelf, of iemand die u kent en die daarvoor in aanmerking komt, aanmelden vóór 15 januari a.s bij mevrouw S.Joziasse, Middelburgsestraat 74, 4371 ET Koudekerke, 0118-552798

 

*40 dagen boekje 2019: Thema: “Een nieuw begin”

Hoe toepasselijk is het thema bij het begin van 2019. De protestantse gemeenten Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke/Meliskerke willen weer voor de 40-dagentijd een “eigen” boekje verspreiden. Het is de bedoeling dat het samengesteld wordt  met bijdragen, die door gemeenteleden worden aangereikt. Dit kunnen allerlei creatieve vormen zijn, die raakvlakken hebben met de teksten van de dag. Wij zoeken mensen, die mee willen werken en één of meerdere dagen voor hun rekening willen nemen. Laat u ons vóór 10 januari weten of u mee wilt doen, dan nemen we contact op voor welke dagen/teksten u een bijdrage zou kunnen leveren. Doe mee!!!!!

Voor Zoutelande: Franny Pattenier,  561847

Voor Koudekerke: Adrie Minderhoud,  552206

Voor B’kerke/Meliskerke, Jos van Keulen, ,552957

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.