PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 3 maart 2019 Zondag 3 maart 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 8ste zondag na Epifanie, 3 maart 2019, 10 uur

 

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant Marcello Adriaanse

organist Cees Sanderse

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Willy Francke-Dominicus

 

** Deze zondag is er vanaf 9.30 uur (inloop)koffie, thee en limonade

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 44:1, 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 44:4 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 154b:1, 2, 6, 8, 10

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 7:1-15

 

Lied – LB 92:1, 7, 8

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 6:39-49

 

Lied – LB 944

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 313:1, 3, 4

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Stichting Door (toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 826

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschapswensen naar mevrouw N. Osté-Lous, Sloestraat 26.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: DOOR is al jaren een bekend gezicht in de forensische zorg met een locatie voor forensisch beschermd wonen in Middelburg. DOOR biedt hulp aan kwetsbare cliënten, zoals (ex-) justitiabelen, die zich resocialisatie en re-integratie ten doel stellen. Tragel is al enige tijd actief in de ambulante forensische zorg in Zeeland. Tragel en DOOR hebben elkaar in 2018 gevonden en gaan nu samen verder. De samenwerking krijgt de naam DOOR. DOOR staat voor een ondersteuningsprogramma voor mensen die zelfstandig willen worden en blijven. Met kortdurende of langer durende ondersteuning werken aan zelfstandigheid: SAMEN door! Iedereen die zelfstandig wil wonen, werken, leren en recreëren kan met ons SAMEN door! DOOR met je leven, DOOR met je ambitie, DOOR met wie je bent.

Het uitgebreide hulpaanbod van DOOR biedt de mogelijkheid om iemand op een volwaardige manier terug te laten keren in de maatschappij, door middel van opvang en persoonlijke begeleiding in de forensisch beschermde woonvorm, dagbesteding en ambulante begeleiding.

* Kopij voor het eerstvolgende kerkblad: graag voor ma. 4 maart, 18.00 uur mailen naar

*Het 40-dagentijdboekje is klaar en ligt in de wandelkerk om mee te nemen. Het boekje is voor iedereen die hier interesse in heeft. Een vrijwillige bijdrage (richtbedrag: twee euro) is welkom. We hopen dat dit boekje bijdraagt aan een zinvolle 40-dagentijd.

* De Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert …: vanaf donderdag 7 maart broodmaaltijden met aansluitend een Vesper.

We naderen de Veertigdagentijd:voorbereiding op het Paasfeest. Ook dit jaar organiseren wij in deze periode wekelijks een vesper, met daaraan voorafgaand een broodmaaltijd. In soberheid, zodat we stil zullen staan bij een eenvoudiger manier van leven, maar ook solidair willen zijn met de mensen die hun eerste levensbehoeften vaak moeten missen. De inloop van de maaltijd is om 17.45 uur in het Klokuus. De kosten van de maaltijd zijn 3,50 euro en u kunt zich opgeven via de intekenlijst die in de wandelkerk ligt of via één van de commissieleden. De vesper, die zes weken lang zal worden gevierd met een eenvoudige liturgie van zang en tekst, is gericht op bezinning. De vesper kunt u ook afzonderlijk van de maaltijd bijwonen en begint om 19.00 uur

* Volgende week zondag, 10 maart, is de eerste zondag in de Veertigdagen. Al enkele jaren is er op deze zondag een gezamenlijke dienst met de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke. Deze dienst vindt plaats in de Odulphuskerk te Meliskerke. Aanvang: 10 uur. Voorganger: ds. N.F. Vlaming. Op deze zondag is er dus geen dienst in de Catharinakerk.

* Huis vol Muziek, op zondag 17 maart a.s. in de Catharinakerk te Zoutelande. We gaan deze middag kennismaken met de Evensong: een vorm van de Reformatorische avondgetijde die zich tegenwoordig nog steeds mag verheugen in een grote belangstelling. De Evensong verenigt momenten van stilte, gebed en luisteren naar de Schriften met boeiende muziek voor koor, orgel en gemeentezang.

Deze middag zal er een zanggroep aanwezig zijn o.l.v. Johanna Lukasse.

Organist: Renè  Molenaar; uw gastheer: ds. Hans Neels, Antwerpen.

Inloop vanaf 16.00 uur; aanvang: 16.30 uur.

* Woensdag 13 maart is de gezamenlijke bidstondviering in de Catharinakerk. Aanvang: 19.30 uur. Voorganger: ds. N.F. Vlaming.

* Van de diaconie: Heel Holland vast.

Vast mee in de 40dagentijd voor een nieuw begin!

In de 40dagentijd leven we toe naar Pasen: het feest van een nieuw begin. De protestantse gemeente Zoutelande wil dit jaar een nieuwe invulling geven aan de vastentijd. Doet u mee?

U mag zelf bepalen hoe het vasten vorm wordt gegeven. Bespreek dit met uw evt. huisgenoten. Om wat ideeën aan de hand te doen is er een vastenkaart. Deze ligt klaar in de wandelkerk of is op te halen bij diaken Henny van Os, Sloestraat 15.  Op de kaart kunt u aangeven hoeveel er per dag bespaard wordt. Ook staan er richtlijnen op de kaart. U mag natuurlijk ook zelf een bedrag invullen. De zondag valt buiten het vasten.

De totale opbrengst van uw vastenactie maakt u over naar rek. NL55RABO 0375552995 t.n.v. Diaconie Zoutelande o.v.v. vastenactie. En niet zoals op de kaart staat rechtstreeks naar Kerk in Actie. Het mag ook contant in een enveloppe ingeleverd worden bij diaken Henny van Os, Sloestraat 15.

De diaconie zorgt voor doorzending naar Kerk in Actie/vastenactie.

Wij hopen op een grote deelname.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Kliederkerk
datum en tijdstip 26-05-2019 om 15 u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30u
meer details

Dauwtrappen
datum en tijdstip 30-05-2019 om 07.00 uur
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.